Our Service

บริษัท แฟรงค์ อินเวสเตอร์ จำกัด

คือผู้ให้คำปรึกษาธุรกิจ การเงิน และการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการจัดการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

แฟรงค์ อินเวสเตอร์ จะเป็นผู้จัดหา และแนะนำแหล่งลงทุน อันรวมไปถึงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน การเก็งค่าเงิน น้ำมัน ทองคำ รวมไปถึง แลกCFD ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีความมั่นคง เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

บริการจัดหาแหล่งเงินทุน และผู้ร่วมทุน

แฟรงค์ อินเวสเตอร์ ยังมีบริการจัดหาผู้ร่วมทุน ทั้งในรูปแบบของ เงินทุน (Equity) เงินกู้ (Debt) ที่เหมาะสมกับการระดมทุนเพื่อธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีบริการช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลสนับสนุน เพื่อหารือและเจรจากับกลุ่มผู้ร่วมทุน

บริการจัดทำแผนธุรกิจ

แฟรงค์ อินเวสเตอร์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ในการจัดทำแผนธุรกิจ อันรวมไปถึงการจัดประชุมเพื่อระดม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนในวงการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผล และประสบความสำเร็จ

บริการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ

แฟรงค์ อินเวสเตอร์ ยังมีบริการจัดหาพันธมิตร หรือผู้ร่วมอุดมการณ์ในการทำธุรกิจของคุณ เพื่อสร้างความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน สร้างโอกาสทางธุรกิจ สานคอนเน็กชั่น เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้น และผลักดันให้คุณมุ่งสู่ความสำเร็จ

บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

แฟรงค์ อินเวสเตอร์ คือทีมงานผู้พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญ และความรู้ในการจัดทำงานวิเคราะห์ในเชิงลึก เราจึงสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา รวมทั้งจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งลูกค้าสามารถนำผลการวิเคราะห์นี้ ไปกำหนดแผนงานด้านอื่นๆ รวมไปถึงการกำหนดวิถีทาง กำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ หรือนำไปใช้เพื่อเจรจา หาพันธมิตรในการทำการค้าร่วมกัน

บริการอบรมการลงทุน

แฟรงค์ อินเวสเตอร์ คือผู้เชี่ยวชาญ ที่เชื่อมั่นในการหมั่นศึกษาหาความรู้ เราจึงนำทัศนคติตรงนี้ มาเป็นอีกหนึ่งบริการที่เสนอแก่นักลงทุน เพราะการศึกษาไม่มีจุดสิ้นสุด เรามีการจัดบริการการอบรมการลงทุนอยู่ตลอด ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนาศักยภาพของคุณได้